قلک خیریه

  مبلغ ذخیره شده در قلک تا حالا  2,639,401.26 تومان

قلک خیریه، اقدامی خیرخواهانه از سوی گروه غذایی زیبه است که تلاش دارد بخشی از فروش خود را صرف پروژه های خیریه ی از پیش تعیین شده کند.
بر این اساس، جهت هر پروژه، که خدمت همراهان عزیز زیبه به طور کامل معرفی خواهد شد، بودجه ای درنظر گرفته شده و اعلام می گردد. به ازای هر فروش، مبلغی از زیبه به پروژه اختصاص پیدا خواهد کرد.
همچنین زیبهی های عزیز می توانند در صورت تمایل با ورود به بخش سبد خرید، مبلغ اضافه ای را بنا به صلاحدید خود به آن پروژه اختصاص دهند.
پس از تکمیل بودجه ی مزبور و هزینه ی آن، گزارش کاملی از نحوه ی پرداخت، خدمت شما تقدیم خواهد شد و سپس پروژه ی جدیدی معرفی می گردد.
قدم های مثبت تک تک ماست که ضامن ارتقای وضعیت معاش فعلی جامعه ایرانی اسلامی است.

روابط عمومی زیبه